امروز :
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
بازدید امروز
136
بازدید دیروز
194
بازدید کل
236,324
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تقلب مالی در شرکت‌ها
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 13)، پاییز 1402، صفحات 1 - 21
نویسندگان : منا چهل پسران* 1 ، سید احمد موسوی 2 ، مهدیه اصفهانی 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه رجا، قزوین، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه رجا، قزوین، ایران

3 مدرس حسابداری، دانشگاه رجا، قزوین، ایران

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 67 شرکت نمونه در دوره زماني 9 ساله از سال های 1392 لغایت 1400 بدنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون توبیت و داده های ترکیبی به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت و معنادار بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. همچنین، تقلب مالی تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت دارد.
کلمات کلیدی :
ارزش شرکت، تقلب مالی، مسئولیت اجتماعی شرکت.