امروز :
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
بازدید امروز
135
بازدید دیروز
194
بازدید کل
236,323
بررسی الزامات بکارگیری و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی محدودیت های پیش رو
دوره 2، شماره 1 (پیاپی 3)، بهار 1400، صفحات 1 - 15
نویسندگان : مظفر ولی محمدی* 1 ، بهروز خدارحمی 2

1 مسئول امور حسابرسی، نظارت و امور مجامع صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، تهران، ایران.

2 استادیار حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده :
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداري بخش عمومی، مجموعه اي متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل هاي حسابداري به منظور شناسایی، اندازه گیري، ثبت، طبقه-بندي، تلخیص و گزارشگري رویدادهاي مالی واحدهاي گزارشگر است. حسابداری تعهدي در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهاي تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبناي حسابداري تعهدي برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي، از نظر نحوه جمع آوري داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوري داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداري تعهدي در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحليل قرار گرفته است. یافته هاي پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت هاي استقرار نظام حسابداري تعهدي شامل محدودیت هاي قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش هاي به کارگیري استانداردهاي حسابداري بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی هاي ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودي کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهاي مالی در سیستم حسابداري تعهدي، نبود نیروي متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاري در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.
کلمات کلیدی :
حسابداري تعهدي، گزارشگري مالی بخش عمومی، حسابداري بخش عمومی.