امروز :
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
بازدید امروز
133
بازدید دیروز
194
بازدید کل
236,321
تأثیر مسئولیت اجتماعی، درماندگی مالی و رشد شرکت بر ضریب واکنش سود
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 13)، پاییز 1402، صفحات 45 - 71
نویسندگان : زهرا احمدی علیائی* 1

1 کارشناسی ارشد حسابداری - رئیس بودجه و گزارشات - شرکت صنایع فورج البرز - تهران - ایران

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی، درماندگی مالی، رشد شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 78 شرکت نمونه در دوره زماني 8 ساله از سال های 1393 لغایت 1400 بدنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین، درماندگی مالی، تأثیر منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. در نهایت، رشد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد.
کلمات کلیدی :
درماندگی مالی، رشد شرکت، ضریب واکنش سود، مسئولیت اجتماعی شرکت.