امروز :
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
بازدید امروز
115
بازدید دیروز
194
بازدید کل
236,303
بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ‌گویی در دستگاه‌های اجرایی
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 13)، پاییز 1402، صفحات 22 - 44
نویسندگان : طیبه جمشیدی* 1 ، غریبه اسماعیلی کیا 2 ، علی صیادی سوماری 3 ، کاوه پرندین 4 ، محمد امین امرایی 5

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه لرستان، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، پیام نور، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران

چکیده :
استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیری، در بسیاری از حوزه‌‌ها كاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ‌گویی در دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می‌باشد. بنابراین نمونه¬ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده¬های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 72/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین استانداردهای بخش عمومی، رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ‌گویی را تعدیل می‌کند.
کلمات کلیدی :
استانداردهای حسابداری بخش عمومی، عملکرد بودجه، پاسخ‌گویی، دیوان محاسبات.