امروز :
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
بازدید امروز
121
بازدید دیروز
194
بازدید کل
236,309
شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 4، شماره 4 (پیاپی 14)، زمستان 1402، صفحات 1 - 19
نویسندگان : كيسان فلاحتي* 1 ، سيد احمد موسوي 2

1 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه رجا قزوين

2 استاد يار دانشگاه رجا قزوين

چکیده :
چکیده بررسی ها نشان میدهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری میکند. از طرفی دیگر تاکنون تحقیقات به بررسی این چالش ها و موانع نپرداخته اند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین تحقیقات مرتبط بوده است و تحقیق حاضر به خاطر توجه به یک شکاف تحقیقاتی حائز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیـق از نظر هدف کاربردی بو ازنظر نوع انجام توصـیفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی بـوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار در شهر تهران است. در تحقيق حاضر جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تیو رگرسیون خطی استفاده می شود. در نهایت مهترین موانع گزارشگری کربن ارائه گردید.
کلمات کلیدی :
افشای داوطلبانه کربن، گزارشگری مالی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.