امروز :
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
بازدید امروز
126
بازدید دیروز
194
بازدید کل
236,314
هیأت تحریریه
دکتر مهدی فرجی

صاحب امتیاز


دکتر مهدی فرجی


بازرس اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد

دکتری تخصصی حسابداری

faraji.m@mefa.gov.ir

دکتر شعیب رستمی

مدیرمسئول


دکتر شعیب رستمی


دانشگاه آزاد اسلامی قزوین || عضو رسمی انجمن حسابداران دولتی امریکا (AGA)

دکتری تخصصی حسابداری

sh.rostami@qiau.ac.ir

دکتر محمدعلی آقایی

سردبیر


دکتر محمدعلی آقایی


عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشیار حسابداری

aghaeim@modares.ac.ir

دکتر غریبه اسماعیلی کیا

اعضای هیأت تحریریه


دکتر غریبه اسماعیلی کیا


عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دانشیار حسابداری

gh.esmailikia@ilam.ac.ir

دکتر موسی بزرگ اصل

اعضای هیأت تحریریه


دکتر موسی بزرگ اصل


عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دانشیار حسابداری

bozorgasl@audit.org.ir

دکتر محمدعلی آقایی

اعضای هیأت تحریریه


دکتر محمدعلی آقایی


عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشیار حسابداری

aghaeim@modares.ac.ir

دکتر پریساسادات بهبهانی نیا

اعضای هیأت تحریریه


دکتر پریساسادات بهبهانی نیا


عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران

استادیار حسابداری

p.behbahaninia@alzahra.ac.ir

دکتر احمد خدامی‌پور

اعضای هیأت تحریریه


دکتر احمد خدامی‌پور


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد تمام حسابداری

khodamipour@uk.ac.ir

دکتر  حلیمه رحمانی

اعضای هیأت تحریریه


دکتر  حلیمه رحمانی


عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد || مدیر تدوین استانداردهای حسابداری در سازمان حسابرسی

استادیار حسابداری

rahmani70669@audit.org.ir

دکتر شعیب رستمی

اعضای هیأت تحریریه


دکتر شعیب رستمی


دانشگاه آزاد اسلامی قزوین || عضو رسمی انجمن حسابداران دولتی امریکا (AGA)

دکتری تخصصی حسابداری

sh.rostami@qiau.ac.ir

دکتر سیدمحمود موسوی شیری

اعضای هیأت تحریریه


دکتر سیدمحمود موسوی شیری


عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

دانشیار حسابداری

mousavi1973@pnu.ac.ir

دکتر نورمحمد یعقوبی

اعضای هیأت تحریریه


دکتر نورمحمد یعقوبی


عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد تمام مدیریت دولتی و بخش عمومی

yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir

دکتر سلیمان آروا

اعضای بین‌المللی هیئت تحریریه


دکتر سلیمان آروا


عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی ناساراوا نیجریه

استاد تمام حسابداری

aruwasas@nsuk.edu.ng

دکتر مرال اوژان

اعضای بین‌المللی هیئت تحریریه


دکتر مرال اوژان


عضو هیئت علمی دانشگاه سیرت ترکیه

 استاد تمام مالی عمومی و اقتصاد

meralozhan@siirt.edu.tr

دکتر مسعود عزیزخانی

اعضای بین‌المللی هیئت تحریریه


دکتر مسعود عزیزخانی


عضو هیئت علمی دانشگاه تاسمانیا استرالیا

دانشیار حسابداری

masoud.azizkhani@audit.tas.gov.au

دکتر حسن یزدی‌فر

اعضای بین‌المللی هیئت تحریریه


دکتر حسن یزدی‌فر


عضو هیئت علمی دانشگاه بورنموث انگلستان

استاد تمام حسابداری

hyazdifar@bournemouth.ac.uk

الهه مستشارنژاد

کارشناس نشریه


الهه مستشارنژاد


کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

emostashari2015@gmail.com