تبیین ابعاد پاسخگویی دولتی مؤثر بر عملکرد
تبیین ابعاد پاسخگویی دولتی مؤثر بر عملکرد
دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 37 - 49
نویسندگان : رضوان حجازی و میلاد نیکخواه *

چکیده :
پاسخگویی یکی از چالش¬هایی است که امروزه دولت¬ها با آن مواجه هستند. امروزه دولت¬ها بایستی نسبت به خط مشی¬ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان¬های دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می¬شوند و می¬بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. افزایش شفافیت در گزارش¬های مربوط به اوراق قرضه و بدهی¬های احتمالی، ویژگی¬های بنیادی یک چارچوب گزارش مالی برای بخش عمومی است. در مقابل، برخی دولت¬ها با توجه به عملیات¬های محاسباتی ضعیف، در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره برداشت و استفاده از منابع کمیاب ناتوانند و بنابراین در حل مشکلات ناشی از بحران¬های بدهکاری دولتی نیز ناتوانند. فعالیت¬هایی که سبب ایجاد گزارش جامع و مستند از عملکرد و وضعیت یک دولت می¬شود، ارزیابی می¬شوند؛ لذا ذیحساب بودن و شفافیت این گزارش¬ها، برای حل مشکلات ناشی از بحران¬های بدهکاری دولتی ضروری به نظر می¬رسد.

واژگان کلیدی :
پاسخگویی، عملکرد دولتها، حسابرسی عملکرد، شفافیت.