اصلاحات مدیریت مالی عمومی: سفری مداوم به سمت حاکمیت خوب
اصلاحات مدیریت مالی عمومی: سفری مداوم به سمت حاکمیت خوب
دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 50 - 63
نویسندگان : محمد امین زارعی *

چکیده :
در این مقاله درک بهتری از تأثیر عوامل زمینه¬ای بر فرآیند اصلاح مدیریت مالی عمومی ارائه شده است. بكارگيري رويكرد مديريت مالي عمومي نوين متناسب با ويژگي‌هاي محيطي كشور مي¬تواند سبب يكپارچگي سيستم¬هاي اطلاعاتي، واقع بينانه¬تر شدن صورت‌هاي مالي و سهولت تصميم‌گيري اعتباردهندگان در فرصت¬هاي سرمايه‌گذاري و همچنين ارتقاي توان پاسخ¬گويي از طريق ارائه گزارش‌هايي در باب عملكرد، ارزيابي توان ايفاي تعهدات دولت و بودجه شود. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در 30 سال گذشته اصلاحات حسابداری و بودجه¬ریزی در بخش دولتی را انجام داده¬اند. همچنین، بسیاری از اقتصادهای نوظهور از یک مسیر مشابه پیروی کرده¬اند. در این مقاله به بررسی مشکلات موجود در کشورهاي پیشگام، موانع و چالش¬هاي فراروي اصلاحات در سیستم¬هاي مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهاي در حال توسعه بحث می‌شود. در نهایت راهبرد¬هاي اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهاي آن و همچنین ابزارهاي تشخیصی اندازه‌گیري قدرت سیستم‌هاي مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین اصلاحات نظام مدیریت مالی بخش عمومی در ایران بررسی می¬شود.

واژگان کلیدی :
اصلاحات مدیریت مالی عمومی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافیت و پاسخگویی.