دوره 2، شماره 1 (پیاپی 3)، بهار 1400، صفحات 31 - 37
نویسندگان : افشین شورج سمائی *

چکیده :
هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، استانداردهایی را در جهت گزارشگری مالی دولتهای محلی و ایالتی وضع میکند. این استانداردها در جهات مختلف، راهنمایی برای دولتها است تا با استفاده از آن، امور و گزارشگری مالی خود را بهتر و کاراتر انجام دهند. با توجه به محیط پویا و دائماً در حال تغییر بخش دولتی، و همچنین با توجه به مباحث جدیدی که همواره در موضوعات مالی دولتی )ازجمله در حسابداری بازنشستگی و واحد گزارشگری مالی در سالهای گذشته( ظهور میکند، هیئت مذکور باید بهطور مستمر، استانداردهای خود را ارزیابی و بازنگریهای لازم را انجام دهد. اعمال تغییرات مؤثر در این زمینه از سوی هیئت فوق باعث خواهد شد تا کاربران گزارشات مالی بتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند و همچنین دولتها میتوانند در زمینه نظارتشان بر منابع عمومی، پاسخگوی عموم باشند؛ از طرف دیگر قابلیت مقایسهپذیری دولتها نیز فراهم خواهد شد.

کلمات کلیدی :
GASB، گزارشگری مالی، بازنگری استانداردهای حسابداری، اثربخشی استانداردهای حسابداری.


مشاهده مقاله
195
دانلود
46
تاریخ دریافت
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰