اهمیت و کاربرد اطلاعات آینده نگر در بخش دولتی و بازار سرمایه
اهمیت و کاربرد اطلاعات آینده نگر در بخش دولتی و بازار سرمایه
دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1 - 8
نویسندگان : کیومرث بیگلر و شعیب رستمی *

چکیده :
در ایالات متحده، سه نوع دولت محلی، ایالتی و فدرال وجود دارد؛ دولت¬های محلی و ایالتی از معیارهای هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و به خصوص مباحث بیانیه¬های 34 و 44 که شامل گزارش مالی جامع سالانه دولت (CAFR) می¬شود و دولت فدرال از معیارهای هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) برای گزارشگری مالی استفاده می¬کنند. هدف متداول روش‌های حسابداری و گزارشگری مالی در دولت‌های ایالتی و محلی، ارائه‌ اطلاعات سوابق عملکرد نهادهای دولتی به کاربران صورت‌های مالی بوده است تا تصویر کلی از وضعیت مالی این نهادها را در تاریخ‌های مشخص و نمایی پس‌نگرانه از نتایج عملیات این نهادها را در یک بازه زمانی خاص (معمولاً یک ساله) به این کاربران ارائه کنند. هدف مقاله حاضر آن است تا دیدگاه¬ها را نسبت به اطلاعات آینده‌نگر تشریح نماید و از طرفی به کاربران گزارش‌های مالی دولتی نشان داده شود که چطور می‌توانند از این نوع اطلاعات برای ارزیابی بهتر سلامت مالی فعلی هر دولتی و هم‌چنین توانایی آن برای انجام تعهدات خود در آینده استفاده کنند. همچنین کاربرد این اطلاعات در شرکت¬ها و بازار سرمایه نیز محسوس بوده و مطالعات نشان داده است که افشای اطلاعات آینده¬نگر، از یک طرف موجب کاهش نوسانات بازده سهام شرکت¬ها می¬شود و از طرف دیگر با ریسک حسابداری شرکت¬ها در ارتباط است.

واژگان کلیدی :
اطلاعات آینده¬نگر، گزارش¬های مالی دولتی، GASB، بازارسرمایه، افشای اطلاعات