دوره 2، شماره 3 (پیاپی 5)، پاییز 1400، صفحات 72 - 80
نویسندگان : ابوطالب خراسانی *

چکیده :
حسابداران مدیریت در بخش عمومی و غیرانتفاعی به سازمان و مدیر سازمان، مشاوره‌هایی پیرامون تدوین، تحقق و ارزیابی نتایج اجتماعی و مالی، سازماندهی و عملکرد سیستم کنترل مدیریت و پاسخگویی می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد که بین انتظارات مدیران بخش عمومی از نقش حسابداران مدیریت که در بخش عمومی شاغل هستند و میزان تحقق این انتظارات تفاوت وجود دارد. اثربخشی نقش حسابداران مدیریت تا حدی به میزان تحقق انتظارات مدیر از نقش آنها بستگی دارد. مقاله حاضر نشان می‌دهد که مدیران از حسابداران مدیریتی خود می‌خواهند که بدون آنکه از آنها درخواستی شود، مشاوره بیشتری ارائه دهند، اما این نگرش مستقل چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این مقاله با بررسی دیدگاه های حسابداران مدیریت و مدیران‌شان که در سازمان‌های بخش عمومی و غیرانتفاعی کار می‌کنند، نشان می‌دهد که «شکاف انتظارات حسابداران مدیریت» واقعیت دارد، زیرا از جوانب خاص، تفاوت فاحشی بین انتظارات مدیران از نقش حسابدار مدیریت و میزان تحقق این انتظارات وجود دارد.

کلمات کلیدی :
بخش عمومی، حسابداران مدیریت، شکاف انتظارات، اثربخشی حسابداران مدیریت، عملکرد سازمان.


مشاهده مقاله
938
دانلود
268
تاریخ دریافت
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۹ مهر ۱۴۰۰