دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7)، بهار 1401، صفحات 49 - 58
نویسندگان : محمد دانشی‌فر * و محمود کیا

چکیده :
کارهایی که تاکنون در رابطه با گزارشگری پایداری انجام شده، نسبتاً اتفاقی بوده¬اند. حرفه حسابداری با یک هیئت تدوین استاندارد جدید وارد صحنه شده است تا کارهایی که تا به امروز صورت گرفته¬اند را تلفیق نموده و عنصر مفید و سازنده¬ای ایجاد کند. امیدواریم هیئت جدید این موضوع را تأیید نماید که افزودن یک گزارش تفسیریِ دیگر به گزارش مالی موجود، فقط تأیید لفظیِ مسائل مبرمی است که در جهان مطرح هستند. حسابداری، ابزارهای متعددی در اختیار دارد که می¬تواند بجای کلمات، از آنها استفاده کند. حسابداری مدیریت و بودجه¬ریزی این پتانسیل را دارند که حرفه را در جهت مورد نظر حرکت دهند؛ خصوصاً در بخش عمومی که سیاست¬های بودجه بر کل اقتصاد، اثرات موجی خواهد گذاشت. این مقاله به نقش مشروع حرفه حسابداری به‌عنوان تدوین‌کننده¬ی استاندارد در زمینه گزارشگری پایداری می‌پردازد. مقاله حاضر ثابت می‌کند که چگونه می‌توان برای ارائه یک همکاری ملموس در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، از سیستم‌های حسابداری (مخصوصاً در بخش عمومی) استفاده کرد. حرفه حسابداری باید خواستار دوری جستن از گزارش مالی استاندارد، تمرکز کردن بر حسابداری مدیریت و نیز استفاده از کارهای قبلی (مثل GRI) به عنوان مبنا، باشد. همچنین باید از افراد متخصص در مکاتب فکری دیگر نیز کمک بگیرد.

کلمات کلیدی :
حسابداری بخش عمومی، اهداف توسعه پایدار، تدوین استاندارد، تئوری مشروعیت، بودجه


مشاهده مقاله
87
دانلود
23
تاریخ دریافت
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ تیر ۱۴۰۱