دوره 2، شماره 4 (پیاپی 6)، زمستان 1400، صفحات 64 - 84
نویسندگان : ساره محسني تنكابني * و صديقه طوطيان

چکیده :
نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد (عملياتي) به عنوان يك نظام مديريتي براي ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع سازماني مورد توجه جدي دولت‌ها در سطوح ملي و محلي بوده است. در اين نظام اعتبارات بودجه-اي بر مبناي عملكرد واحدهاي سازماني در راستاي توليد خروجي‌ها (محصولات و خدمات) يا همان اهداف كوتاه-مدت و يا دستيابي به پيامدها و يا همان اهداف بلند‌مدت، تخصيص مي‌يابد و بدين ترتيب سازمان به سمت افزايش شفافيت در نحوه مصرف منابع براي انجام فعاليت‌ها، توليد خروجي‌ها و دستيابي به اهداف و استراتژي‌ها و نيز پاسخگويي بيشتر سوق مي‌يابد. روش پژوهش حاضر، کمی از نوع فراتحلیل است. جامعه آماري پژوهش، شامل 71 مقاله درون‌مرزي است که تعداد 20 مقاله با استفاده از روش نمونه‌گیري غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب مقاله‌ها و طبقه‌بندي آنها، پایایی شناسه‌گذاري از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص براي شناسه‌گذاري متغیرها و پایایی سطح معناداري و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر در بین دو فراتحلیل‌گر به دست آمد. یافته‌هاي پژوهش نشان داد متغیرهاي فنی و فرایندی، محيطي و انساني، مهمترين عوامل عدم استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌هاي دولتي كشور بودند. از ميان 3 متغير و 41 اندازه اثر، (اندازه‌های اثر بین 1/0-3/0، 3/0-5/0 و بالاتر از 5/0 بودند و به ترتيب كم، متوسط و زياد فرض شد)، سهم عوامل فنی و فرایندی با ميانگين اندازه اثر 58/0 برای استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی پررنگ‌تر است. عوامل محیطی با ميانگين اندازه اثر 53/0، عوامل انسانی با ميانگين اندازه اثر 51/0 به ترتیب اولویت دوم و سوم را تشکیل می‌دهند.

کلمات کلیدی :
بودجه‌ریزی عملیاتی، فراتحلیل، عوامل محیطی، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی.


مشاهده مقاله
847
دانلود
229
تاریخ دریافت
۰۶ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۳ بهمن ۱۴۰۰