بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهبود مدل گزارشگری مالی حساب‎های مستقل وجوه حاکمیتی
بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهبود مدل گزارشگری مالی حساب‎های مستقل وجوه حاکمیتی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 48 - 57
نویسندگان : مهدی فرجی * و تیمور جباری

چکیده :
هیات استانداردهای حسابداری دولتی (GSAB) به‎طور فعال درگیر فرآیند ایجاد بهبودهایی در مدل گزارشگری مالی جدید به منظور ارائه اطلاعات مفید برای استفاده¬کنندگان گزارش‎های مالی نهادهای دولتی است. GASB سه رویکرد و روش شناخت برای جایگزینی مدل گزارشگری منابع مالی جاری حساب مستقل وجوه حاکمیتی پیشنهاد داده است. این سه رویکرد و روش براساس بُعد زمانی متفاوت هستند. مدل میان¬مدت بسیار شبیه به مدل جاری گزارشگری با یک دوره گزارشگری خاص برای 60 الی 90 روز است. مدل کوتاه¬مدت، گزارشگری مبادلات مالی را به چرخه یک سال عملیاتی دولت گسترش می‎دهد. نهایتاً مدل بلندمدت هر دو تعهدات و بدهی¬های جاری و غیرجاری و دارایی¬های جاری و غیرجاری حساب مستقل وجوه حاکمیتی را گزارش می‎دهد. در این مقاله که برگرفته از پژوهش مارشال و همکاران است، سوالات مختلفی در خصوص بهبود مدل گزارشگری حساب¬های مستقل وجوه حاکمیتی ارائه می-شود و نهایتاً توصیه¬هایی نیز ارائه می¬گردد.

واژگان کلیدی :
مدل جدید گزارشگری ‎مالی، حساب‎های مستقل وجوه حاکمیتی، رویکردهای شناخت و اندازه¬گیری، صورت جامع فعالیت دولت