مدیریت عمومی نوین در جهت بهینه سازی گزارشگری مالی
مدیریت عمومی نوین در جهت بهینه سازی گزارشگری مالی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 69 - 88
نویسندگان : محمود کیا *

چکیده :
این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می‌پردازد که مفاهیم، دیدگاه‌ها و مطالعات عمومی و تجاری را در خلال واقعیات موجود در عصر حاضر به کار می‌گیرد. همچنین با اقتباس از سیستم‌های باز آینده‌گر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته در رابطه با مدیریت عمومی نوین در بخش مالی به بررسی این مفهوم می‌پردازد. ظهور مدیریت مالی نوین در چند دهه اخیر موجب گردید تا دولت¬های مختلف با ساختار اقتصادی و سیاسی متفاوت، اصلاحات گوناگونی در سیستم حسابدرای بخش عمومی خود بوجود آورند؛ به¬گونه‌ای که فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC)، حسابدهی و پاسخگویی را لازمه دستیابی به یک اقتصاد جهانی دانست و با انتشار بیانیه‌ها و استانداردهای نوین، گام‌های مؤثری به سمت مدیریت مالی نوین و ابزارهای حاکم بر آن برداشته است. در این مقاله با بررسی سیر تحول انجام شده در این خصوص به بررسی مفاهیم نظری حاکم بر سیستم‌های حسابداری در بخش عمومی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :
مدیریت عمومی نوین، حسابداری بخش عمومی، گزارشگری مالی