بررسی موارد فساد در بخش عمو‌می و رویکردهای مبارزه با آن‌ با دیدگاه حسابداری انتقادی
بررسی موارد فساد در بخش عمو‌می و رویکردهای مبارزه با آن‌ با دیدگاه حسابداری انتقادی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 32 - 47
نویسندگان : اکبر داوران *

چکیده :
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این موضوع به عنوان یکی از مهم¬ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و همچنین ارزش‌های دموکراتیک و مهم¬تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر با هدف بررسی موارد فساد در بخش عمو‌می و رویکردهای مبارزه با آن، با ارزیابی مطالعات و دستوراالعمل¬ها، نتایجی را به دست آوردیم که با توجه به آن توصیه‌هایی را نیز داشته‌ایم.

واژگان کلیدی :
بخش عمومی، فساد اداری و مالی، حسابداری انتقادی، کنترل حسابداری، رویکردهای مبارزه با فساد