دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مهدی آقا محمد و غلامرضا کردستانی * و حسین کاظمی

چکیده :
نظام‌‌های مدیریت مالی درمجموعه‌‌ای وسیع از فرآیندها، نظام‌ها و نهادها جای گرفته‌‌اند و از این مجموعه اثر می‌گیرند. اکثر کشورهای درحال‌توسعه قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند ولی به‌خوبی اجرا نمی‌‌گردید که خود یک مشکل ایجاد کرده است بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می‌‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش‌هایی درزمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی‌های محیطی کشور می‌تواند سبب یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی، واقع‌بینانه‌تر شدن صورت‌های مالی و سهولت تصمیم‌گیری اعتباردهندگان در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ‌گویی از طریق ارائه گزارش‌هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه‌ای، دقت در اندازه‌گیری بهای تمام‌شده خدمات و مدیریت زمان منجر می‌شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

کلمات کلیدی :
مدیریت مالی، بخش عمومی، مدیریت مالی نوین.


مشاهده مقاله
38