تبیین اندازه گیری و کاربرد ارزش منصفانه بر اساس بیانیه 72 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی
تبیین اندازه گیری و کاربرد ارزش منصفانه بر اساس بیانیه 72 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1 - 7
نویسندگان : زینب رستمی * و سامان فقیه سلیمانی

چکیده :
اندازه¬گیری ارزش منصفانه و بکارگیری آن همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. با انتشار استانداردهای بین¬المللی گزارشگری مالی (IFRS)، موضوع ارزش منصفانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در کشور ایران نیز پذیرش IFRS نشان از توجه به رویکرد ارزش منصفانه داشته، تاجایی که اهمیت این موضوع و بررسی ابعاد آن باعث شده تا اخیراً آخرین استاندارد حسابداری کشور (استاندارد 42) به این مفهوم اختصاص یابد. در بخش دولتی اما، موضوع کمی تفاوت دارد. هئیت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) در سال 2015 «بیانیه شماره 72» یعنی اندازه¬گیری و کاربرد ارزش منصفانه را صادر کرد. این بیانیه برای شفاف¬سازی¬ ابهاماتی ازجمله راهنمایی نحوه استفاده از ارزش منصفانه در صورت عدم دستیابی به ارزش¬های بازار و نیز ضرورت قضاوت¬های مدیریت طراحی شد. در مقاله حاضر به اهم موارد این بیانیه بویژه اندازه¬گیری، کاربرد و افشاء ارزش منصفانه پرداخته خواهد شد. هدف نهایی این بیانیه، بهبود سازگاری و مقایسه¬پذیری نحوه اندازه¬گیری و اِعمال ارزش منصفانه از سوی دولت¬ها و افشای اطلاعات مربوط به آن اندازه¬گیری¬ها است.

واژگان کلیدی :
ارزش منصصفانه، GASB، افشاء، اندازه¬گیری، بخش دولتی.