بررسی رویکرد هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا در زمینه پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
بررسی رویکرد هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا در زمینه پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 64 - 71
نویسندگان : محسن رفیعیان *

چکیده :
هدف هیئت استانداردهای بین¬المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، ارتقای گزارشگری مالی بخش عمومی در جهان از طریق توسعه مبنای تعهدی برای دولت‌ها و سایر واحدهای بخش عمومی در سراسر دنیا می‌باشد. شناخت دیدگاه هیئت¬های حسابداری پیشرو در جهان در خصوص پیاده¬سازی استانداردهای بین¬المللی حسابداری بخش عمومی حائز اهمیت است. از این رو در این مقاله مباحث کلی و همچنین هزینه و منافع پیاده¬سازی این استاندارد در کشور استرالیا طبق بیانات هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا (AASB) ارائه می¬گردد. تمرکز اصلی AASB بر حسابداری تعهدی است که چندین سال در تمام بخش‌های استرالیا مورد استفاده قرار گرفته است. آنچه که مورد اهمیت است همسویی IPSAS با استانداردهای بین¬المللی گزارشکری مالی (IFRS) است؛ گرچه که هر کدام دارای چارچوب مفهومی مجزایی هستند. در این راستا، کاربران صورت‌های مالی بخش عمومی در استرالیا اذعان دارند که چارچوب کنونی تدوین استاندارد واحدهای غیرانتفاعی AASB بر مبنای استانداردهای IFRS نمی‌تواند اطلاعات مطلوبی در اختیار بگذارد؛ به عبارتی گزارشگری مالی بخش عمومی نمی‌تواند اهداف گزارشگری مالی چارچوب مفهومی AASB را ارضا کند؛ با تمام این اوصاف، به نظر می¬رسد بکارگیری IPSAS در استرالیا زمانی سودمند خواهد بود که هزینه‌های اقتصادی آن بیشتر از منافع آن نباشد.

واژگان کلیدی :
AASB، IPSASB، IFRS، واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی.