بررسی ابعاد پایداری مالی در بخش عمومی
بررسی ابعاد پایداری مالی در بخش عمومی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 24 - 36
نویسندگان : نرگس زرگر کوچه * و سبا سروش راد

چکیده :
پایداری مالی در ابتدا مسئله¬ای بود که فقط برای اقتصادهای توسعه نیافته و در حال ظهور که دارای بازارهای شکننده سرمایه، افزایش بدهی و گسترش بخش دولتی بودند و در معرض اختلالات چرخه¬ای یا آلودگی مالی قرار داشتند بیان می¬شد. اما اخیراً نگرانی در مورد پایداری مالی در کشورهای پیشرفته نیز گسترش یافته است که برخی از آنها فرآیندهای مداوم را برای ارزیابی ظرفیت خود برای حفظ موقعیت مالی خود برای مدت طولانی ایجاد کرده¬اند. مشارکت عمومی در مورد پایداری مالی، می¬تواند به بخش دولتی کمک کند تا خود را برای نیازهای آینده بهتر آماده کند و خود را شکل دهد. محدودیت عمده روش-های اصلی مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی بخش دولتی این است که اقدامات مربوط به مواردی هستند که به¬طور مستقیم با فعالیت¬های مالی مرتبط هستند. نکته اصلی تحقیق این است که در پایداری مالی بخش دولتی فقط هزینه کمتر از درآمد نیست. تمرکز بیشتر در سطح بین¬المللی برای به دست آوردن درک بهتر از عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی هزینه¬های عمومی و ارتباطات بین آنها و نه تمرکز بیشتر بر روی ترکیب فعلی آن هزینه، شکل گرفته است. در تحقیق¬های پیشین توجه فقط به یک بُعد پایداری مالی شده و ابعاد دیگر در نظر گرفته نشده و لازم شد که این تحقیق، تمرکز بر درک عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و پیوندهای بین آنها با پایداری مالی داشته باشد و شاخص¬های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و استفاده قرار گیرند. بررسی¬ها در این تحقیق نشان می¬دهد که شاخص¬های پایداری در سه حوزه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و کارایی آنها با یکدیگر و با پایداری مالی دارای جنبه¬های فراوانی است که باید به آن توجه شود تا دولت¬ها بتوانند به اهداف خود در زمینه پایداری مالی برسند.

واژگان کلیدی :
پایداری مالی، گزارشگری پایداری، شاخص های پایداری، بخش عمومی.