دوره 2، شماره 4 (پیاپی 6)، زمستان 1400، صفحات 94 - 105
نویسندگان : اسماعیل پورقلی * و اعظم السادات اسمعیل زاده

چکیده :
هدف اصلی این مقاله ارائه چالش¬های اساسی گذار به حسابداری تعهدی و اصلاحات حسابداری بخش عمومی در این زمینه است. توسعه مهارت¬های تخصصی و آموزش ازجمله اجزای اساسی این بحث می-باشد. از طرف دیگر مؤسسات آموزشی به عنوان بدنه دانش، نقشی اساسی در درک مفاهیم حسابداری بخش عمومی بازی می¬کنند. پژوهش حاضر بر اساس بررسی اسناد و گزارش¬های منتشره توسط نهادهای بین¬المللی مانند صندوق بین¬المللی پول، انجمن¬های حرفه¬ای مانند ACCA، استانداردگذاران مانند IPSASB و تجارب برخی کشورها در مدیریت مالی بخش عمومی، پیشنهاداتی به¬منظور بررسی و رفع برخی چالش¬ها ارائه می¬نماید. یافته‌های این مقاله ممکن است برای همه ذینفعان حسابداری بخش عمومی مفید باشد تا ارزش ایجاد یک بدنه دانش قوی در خصوص حسابداری بخش عمومی را درک کنند و به‌ویژه برای مؤسسات آموزشی، تدوین‌کنندگان استانداردها و نهادهای حرفه‌ای حسابداری تا نقش خود را در مکانیزم‌های حمایتی از اصلاحات مدیریت مالی عمومی ‌بپذیرند.

کلمات کلیدی :
حسابداری تعهدی، آموزش حسابداری بخش عمومی، سیستم های اطلاعاتی، اصلاحات بخش عمومی، مدیریت مالی بخش عمومی.


مشاهده مقاله
850
دانلود
255
تاریخ دریافت
۲۴ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۳ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۶ بهمن ۱۴۰۰