دوره 2، شماره 4 (پیاپی 6)، زمستان 1400، صفحات 1 - 23
نویسندگان : مهدی جانی * و احمد پیفه و مهدی فغانی و محمد حسین دهقان

چکیده :
وجود یک سیستم نظارت مالی مناسب، کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه¬های مصوب و در نهایت حفظ و حراست از بیت¬المال می¬کند. در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالش‌ها و تنگناهای نظارت مالی ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد تا با شناسایی موانع و چالش‌های موجود، پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از بُعد شیوه‌ سنجش متغیرها و گردآوری داده¬ها جزء پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کل ذیحسابان دستگاه¬های اجرایی کشور کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد ۷۴۲ نفر می¬باشند که از بین آنها ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این روش محقق از ابزار فیش¬برداری از منابع کتابخانه‌ای، ابزارهای طراحی شده نظیر چک‌لیست‌های تخصصی طراحی شده جهت گرداوری اطلاعات مورد نیاز، مصاحبه و پرسشنامه به¬طور ترکیبی استفاده کرده است. سپس با استفاده از نرم¬افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته شد. نتایج آماری در خصوص مؤلفه‌ها و موانع مرتبط با هفت شاخص قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی¬های فردی در قالب 60 سوال و به‌صورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. یافته¬ها نشان¬دهنده تأثیر معنادار موانع و چالش‌های قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی‌های فردی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می‌باشد. در ادامه با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری، ارتباط و هبستگی بین هفت مولفه مذکور بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این هفت چالش را نشان می¬دهند.

کلمات کلیدی :
حسابداری بخش عمومی، ذیحساب، نظارت مالی، مدل معادلات ساختاری، دستگاه های اجرایی ایران.


مشاهده مقاله
966
دانلود
182
تاریخ دریافت
۰۲ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۰ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۷ آذر ۱۴۰۰