دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : محمد غفاری‌فرد * و خلیل‌الله انتظار

چکیده :
توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف در کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در ادبیات اقتصادی و در بین سیاست‌گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه الگویی که بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را بین مناطق توزیع کرد که توازن بین مناطق را شکل دهد از اهداف این مقاله است. بنابراین با استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویس وزن و درجه اهمیت امور ، بخش و ¬زیر بخش‌های قانون بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه خبرگان محاسبه می‌شود و سپس درجه اهمیت یا وزن تخصیص توزیع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش‌ها وزیر بخش‌ها با نظر نه نفر از خبرگان مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که امور اقتصادی با درجه اهمیت (۰٫۴۳۸) نسبت به سایر امورهای دیگر دارای بیشترین وزن و دارای اهمیت بالاتری برخوردار بوده و از نگاه تخصیص اعتبارات در رتبه اول قرار می‌گیرد و امور زیر بنایی دارای وزن -(۰٫۳۹۶)¬، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور اجتماعی و فرهنگی دارای وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنین با استفاده از داده‌های بودجه تخصیص‌یافته شده در استان‌ها در سال (۱۳۹۸) امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت¬، با امور زیربنایی به‌دست‌آمده ازنظر خبرگان و امور اقتصادی دارای وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به میزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعیت به‌دست‌آمده است. با توجه به نتایج فوق اگر دولت تخصیص اعتبارات را مبتنی بر این تحقیق انجام دهد می‌تواند انتظار داشته باشد که روند توازن منطقه‌ای شتاب بیشتری بگیرد.

کلمات کلیدی :
توزیع بودجه، تحلیل سلسله مراتبی، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور.


مشاهده مقاله
294