دوره 2، شماره 4 (پیاپی 6)، زمستان 1400، صفحات 24 - 38
نویسندگان : سید حسام وقفی * و مژگان عربیان اصل

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تکنولوژی هوش مصنوعی بر حسابداری پالایشگاه‌های کشور با تأکید بر پیش¬بینی مالی، شفافیت حسابداری و تصمیم¬گیری بهینه در سال 1400 است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع روش، توصیفی-همبستگی می¬باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدیریت مالی شرکت پالایش گاز فجر جم می¬باشد که به دلیل محدودیت دسترسی به جامعه آماری با وجود بیماری کووید 19، تعداد 150 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه¬گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق¬ساخته دارای 4 بُعد و حاوی 110 گویه بوده است. تحلیل داده¬ها نیز توسط نرم¬افزار SPSS نگارش 25 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد تکنولوژی هوش مصنوعی در پیش¬بینی مالی، شفافیت حسابداری و تصمیم¬گیری بهینه شرکت¬های پالایشگاهی، تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

کلمات کلیدی :
هوش مصنوعی، پیش بینی مالی، شفافیت حسابداری، تصمیم گیری بهینه، حسابداری پالایشگاه.


مشاهده مقاله
936
دانلود
192
تاریخ دریافت
۱۶ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۳ دی ۱۴۰۰