دوره 2، شماره 2 (پیاپی 4)، تابستان 1400، صفحات 42 - 60
نویسندگان : غلامرضا کردستانی * و یاسین فتاحی

چکیده :
هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقش حسابداری در تحول‌ مدل‌های مختلف مدیریت عمومی و اصلاحات آن همراستا با این تحول‌ها است. این پژوهش، ابتدا به بررسی و مقایسه مدل‌های مختلف مدیریت عمومی و سپس نقش حسابداری در توسعه و تحول‌های این مدل‌ها می‌پردازد. همچنین، اصلاحات و تحول‌های حسابداری بخش عمومی را همزمان با تحول‌های صورت گرفته در مدیریت بخش عمومی برجسته و راه های ممکن برای گسترش پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی را معرفی می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تحول‌های عظیمی در مدل مدیریت عمومی نوین شکل گرفته است. اکثر پژوهشگران این تحول‌ها را گذار از دوره مدیریت عمومی نوین دانسته و در این راستا بر این باور هستند که حسابداری بخش عمومی نیز شاهد اصلاحات گسترده‌ای خواهد بود. علاوه بر این، نقش حسابداری بخش عمومی در این تغییرات نیز قابل توجه خواهد بود. این پژوهش، با معرفی دوره پسا مدیریت عمومی نوین، سعی در برجسته ساختن نقش و اصلاحات حسابداری در این زمینه دارد.

کلمات کلیدی :
ارزش عمومی، حسابداری بخش عمومی، پسا مدیریت عمومی نوین ، مدیریت عمومی نوین.


مشاهده مقاله
216
دانلود
55
تاریخ دریافت
۲۰ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۱ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۷ مرداد ۱۴۰۰