دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : امید احمدی و هاشم حزبی * و آرش جهانگیری بابادی

چکیده :
این مطالعه تأثیر استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی استان خوزستان را در سال 1401 بررسی می کند. جامعه آماری شامل 98 نفر از ذیحسابان، معاون ذیحساب، مدیر مالی و کارشناسان حسابداری در دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان است. داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق نرم‌افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. روش‌های آماری مورداستفاده شامل آزمون کولموگوروف – اسپیرمن، برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین متغیرها و آزمون میانگین یک جامعه و آزمون دوجمله‌ای برای بررسی فرضیه‌ها می‌باشد. یافته‌ها بیانگر آن است که ویژگی‌های کیفی اطلاعات ارائه‌شده در گزارش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد.

کلمات کلیدی :
استانداردهای حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی، ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی، بخش عمومی.


مشاهده مقاله
13