دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7)، بهار 1401، صفحات 1 - 18
نویسندگان : زهره زیودار *

چکیده :
این مطالعه تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی مالی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در سال 1400 بررسی می‌کند. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیلات مراکز استانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمونه شامل 100 نفر از مدیران و مدیران مالی دانشگاه‌ها و شبکه بهداشت و درمان، مجموعا ً 58 شبکه بهداشت و درمان و 36 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه ساخته شده توسط محقق است که اثربخشی حسابرسی داخلی را با استفاده از متغیرهای حصول اطمینان اعمال کنترل¬های لازم در اجرای قوانین و مقررات، حصول اطمینان از رعایت و اعمال سیاست‌ها و خط¬مشی‌های تعیین شده، اثر بخشی عملیات، کارایی عملیات، ثبت صحیح و به موقع رویدادهای مالی در دفاتر و تنظیم به موقع صورت¬های مالی، ارتقای سطح حفاظت از دارایی‌های جاری و غیر‌جاری و هزینه‌های حسابرسی، مورد بررسی قرار داده است. تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار spss انجام شده است. یافته‎های پژوهش نشان داد که استقرار واحد حسابرسی داخلی موجب حصول اطمینان از اعمال کنترل‌های‌ لازم در اجرای قوانین و مقررات و حصول اطمینان از رعایت و اعمال سیاست‌ها و خط¬مشی‌های تعیین شده و افزایش اثربخشی عملیات و افزایش کارایی عملیات و موجب حصول اطمینان از ثبت صحیح و به موقع رویدادهای مالی در دفاتر و تنظیم به موقع صورت‌های مالی و ارتقای سطح حفاظت از دارایی‌های جاری و غیر‌جاری و کاهش هزینه‌های حسابرسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌شود.

کلمات کلیدی :
حسابرسی داخلی، مسئولیت پاسخگویی مالی، کارایی عملیات، بخش عمومی.


مشاهده مقاله
757
دانلود
217
تاریخ دریافت
۰۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱