دوره 3، شماره 1 (پیاپی 7)، بهار 1401، صفحات 70 - 101
نویسندگان : فریبرز ابراهیمیان و محمد جلالی ورنامخواستی *

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر انحراف بین بودجه عملکردی و بودجه مصوب در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان از استان اصفهان انجام گرفته است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 132 نفر از مسئولان وكارشناسان بودجه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان مي باشند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه و عوامل شیوه های مدیریت، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد، ضعف سیستم بهای تمام شده و نرخ تورم به عنوان عوامل مورد بررسی بر انحراف بودجه مصوب و عملکردی در نظر گرفته شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss26 و Amos24 انجام شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضرایب چولگی و کشیدگی و برای آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان، بین بودجه عملکردی و بودجه مصوب انحراف وجود دارد؛ همچنین نتایج فرضیات فرعی نشان داد شیوه مدیریت، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد، ضعف سیستم محاسبه بهای تمام شده و نرخ تورم بر انحراف بودجه¬ریزی عملکردی و بودجه مصوب در شبکه بهداشت و درمان فلاورجان تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
بودجه عملکردی، بودجه مصوب، شبکه بهداشت و درمان فلاورجان.


مشاهده مقاله
365
دانلود
19
تاریخ دریافت
۱۸ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ تیر ۱۴۰۱