اهمیت چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در بخش عمومی
اهمیت چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در بخش عمومی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 89 - 104
نویسندگان : مهدی فرجی *

چکیده :
چارچوب مفهومی زیربنای بنیادین مفاهیمی است که استانداردهای حسابداری به صورت درست و مستمر بر مبنای آن تدوین می‎شود، یا مورد بازنگری قرار می‎گیرد. سوالی که مطرح می‎شود این است که چارچوب مفهومی چه اهمیتی دارد و دارای چه تحولاتی بوده است. برای این منظور چارچوب مفهومی و بیانیه‎های مفاهیم تشکیل دهنده آن، مورد بررسی و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل اهمیت چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در بخش عمومی است. درک صحیح چارچوب مفهومی به حل مسایل حسابداری و گزارشگری مالی کمک می‎کند و مرزهای داوری را تعیین می‎نماید. تغییر نیازهای اطلاعاتی ذی¬نفعان در محیط جدید ممکن است تجدیدنظر در چارچوب مفهومی را ضروری سازد.

واژگان کلیدی :
چارچوب مفهومی، بیانیه‎های مفهومی حسابداری، حسابداری بخش عمومی، مبانی نظری گزارشگری مالی