دوره 2، شماره 3 (پیاپی 5)، پاییز 1400، صفحات 52 - 64
نویسندگان : شعیب رستمی و نسترن حقگو طبالوندانی *

چکیده :
همه‌گیری بیماری اخیر، تأثیری مشخص و مستمر بر اکثر کشورها و تمام بخش‌های اقتصاد آنها به ویژه بر دولت و نهادهای مختلف‌ داشته است. اکنون همگان در جهان می‌دانند که این «هنجار جدید» نیازمند برخی تغییرات گذرا در بخش‌های مختلف داخل و خارج به ویژه بخش عمومی است و همچنین تحقیق و تحلیل جامعه دانشگاهی را نیز می‌طلبد. تمرکز اصلی مقاله حاضر بر روی اهداف راهبردی و منتشرشده‌ای است که در خدمات حسابرسی آتی بخش عمومی هستند و لذا از مجموعه‌ای از دفاتر (نهادهای) ملی حسابرسی که بیشترین جزئیات این اهداف را ارائه کرده‌اند، استفاده می گردد. تعدادی دیگر از دفاتر حسابرسی‌ ملی یا نهادهای مشابه نیز بررسی شده‌اند تا هرگونه تفاوت فاحش در اهداف که از تأثیرات بیماری اخیر و اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت ها منتج می‌شوند، مشخص شوند. چالش‌های پیش روی حسابرسان بخش عمومی، نحوه جلب اعتماد دولت‌ها/ مجالس، عموم مردم و همچنین اثبات سودمندی و کارایی فرآیندهای حسابرسی، یافته‌ها و توصیه‌ها در محیطی است که به شکل قابل‌توجهی در حال تبدیل و تکامل به یک «هنجار جدید» است. مقاله حاضر نحوه اتخاذ و یا کسب سیستم‌های لازم و همچنین تخصص در اجرای مؤثر اهداف مورد اشاره را بررسی می‌کند. هم دانشگاهیان و هم شاغلین باید به چارچوب‌ها و فرآیندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بپردازند تا گذار موفقی به این «هنجار جدید» داشته باشند.

کلمات کلیدی :
حسابرسی بخش عمومی، کووید-19، کارایی حسابرسی، اثربخشی حسابرسی، راهبردهای دفاتر ملی حسابرسی کشورها.


مشاهده مقاله
956
دانلود
293
تاریخ دریافت
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۶ شهریور ۱۴۰۰