اعضای هیأت تحریریه

 

{مدیرمسئول}

دکتر مهدی فرجی

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

بازرس اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: faraji.m@mefa.gov.ir

{سردبیر}

دکتر شعیب رستمی

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: sh.rostami@qiau.ac.ir

 

  • {هیأت تحریریه}

دکتر غریبه اسماعیلی کیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: gh.esmailikia@ilam.ac.ir

دکتر محمدعلی آقایی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: aghaeim@modares.ac.ir

 

دکتر موسی بزرگ اصل

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مدیرعامل سازمان حسابرسی

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: bozorgasl@audit.org.ir

 

دکتر پریساسادات بهبهانی نیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: p.behbahaninia@alzahra.ac.ir

دکتر احمد خدامی پور

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: khodamipour@uk.ac.ir

 

دکتر حلیمه رحمانی

استادیار و عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: halimeh.rahmani@gmail.com

 

دکتر شعیب رستمی

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: sh.rostami@qiau.ac.ir

دکتر مهدی فرجی

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

بازرس اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: faraji.m@mefa.gov.ir

دکتر سیدمحمود موسوی شیری

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: mousavi1973@yahoo.com

دکتر نورمحمد یعقوبی

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

تخصص: مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir

دکتر احمد یعقوب نژاد

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: ahm.yaghobnezhad@iauctb.ac.ir

 

  • {هیأت تحریریه بین المللی}

دکتر سلیمان آروا

استاد تمام حسابداری دانشگاه دولتی ناساراوا نیجریه

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: aruwasas@nsuk.edu.ng

دکتر مرال اوژان

استاد تمام مالی عمومی و اقتصاد دانشگاه سیرت ترکیه

تخصص: مالی عمومی

پست الکترونیکی: meralozhan@siirt.edu.tr

دکتر ذبیح اله رضایی

استاد تمام حسابداری دانشگاه ممفیس امریکا

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: zrezaee@memphis.edu

دکتر حسن یزدی فر

استاد تمام حسابداری و رییس گروه حسابداری، مالی و اقتصاد دانشگاه بورنموث انگلستان

تخصص: حسابداری

پست الکترونیکی: hyazdifar@bournemouth.ac.uk