اعضای هیأت تحریریه

 

{مدیر مسئول}

 مهدی فرجی

 بازرس اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد

 مدرس حسابداری بخش عمومی دستگاه های اجرایی

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: faraji.m@mefa.gov.ir

{سردبیر}

 محمدعلی آقایی

 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: aghaeim@modares.ac.ir

{دبیر تخصصی}

 شعیب رستمی

 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 عضو رسمی انجمن حسابداران دولتی امریکا (AGA)

 نماینده رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در دعاوی مالیاتی

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: sh.rostami@qiau.ac.ir

 

    • {هیأت تحریریه}

 غریبه اسماعیلی کیا

 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: gh.esmailikia@ilam.ac.ir

 محمدعلی آقایی

 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: aghaeim@modares.ac.ir

 

 موسی بزرگ اصل

 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 مدیرعامل سازمان حسابرسی

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: bozorgasl@audit.org.ir

 

 پریساسادات بهبهانی نیا

 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: p.behbahaninia@alzahra.ac.ir

 احمد خدامی پور

 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: khodamipour@uk.ac.ir

 

 حلیمه رحمانی

 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد

 دبیر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران در  سازمان حسابرسی

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: rahmani70669@audit.org.ir

 

 شعیب رستمی

 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 عضو رسمی انجمن حسابداران دولتی امریکا (AGA)

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: sh.rostami@qiau.ac.ir

 سیدمحمود موسوی شیری

 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: mousavi1973@pnu.ac.ir

 نورمحمد یعقوبی

 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 تخصص: مدیریت دولتی و بخش عمومی

 پست الکترونیکی: yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir

 

    • {هیأت تحریریه بین المللی}

 سلیمان آروا

 استاد تمام حسابداری دانشگاه دولتی ناساراوا نیجریه

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: aruwasas@nsuk.edu.ng

 مرال اوژان

 استاد تمام مالی عمومی و اقتصاد دانشگاه سیرت ترکیه

 تخصص: مالی عمومی

 پست الکترونیکی: meralozhan@siirt.edu.tr

 مسعود عزیزخانی

 دانشیار حسابداری دانشگاه تاسمانیا استرالیا

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: masoud.azizkhani@audit.tas.gov.au

 حسن یزدی فر

 استاد تمام حسابداری و رییس گروه حسابداری، مالی و اقتصاد دانشگاه بورنموث انگلستان

 تخصص: حسابداری

 پست الکترونیکی: hyazdifar@bournemouth.ac.uk

 

    • {ویراستار انگلیسی}

 فاطمه یوسفی

 کارشناس ارشد زبان انگلیسی

 تخصص: زبان انگلیسی