اهداف و چشم انداز

 

     رویکرد و چشم انداز نشریه:

    • معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید علمی و پژوهشی‌ حسابداری بخش عمومی و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه
    • طرح‌ و شناسایی مسائل‌ علمی‌ نوین در خصوص حسابداری بخش عمومی و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌
    • ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ محققان، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ در زمینه حسابداری بخش عمومی و دولتی
    • کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌ و فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ مالی دستگاه های اجرایی کشور
    • ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌­ مطالعه و پژوهش در جامعه‌