داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت/ سازمان
شهلا ابراهیمی حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی)

غریبه اسماعیلی کیا حسابداری دانشگاه ایلام
محمدعلی آقایی حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
موسی بزرگ اصل حسابداری

سازمان حسابرسی

(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی)

پریساسادات بهبهانی نیا حسابداری دانشگاه الزهرا
تیمور جباری حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت)

احمد خدامی پور حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
حلیمه رحمانی حسابداری

سازمان حسابرسی

(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی)

شعیب رستمی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی صبائی حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی)

حامد عمرانی حسابداری دانشگاه خوارزمی
مهدی فرجی حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت)

محمدحسین قدیریان حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی)

سیدمحمود موسوی شیری حسابداری دانشگاه پیام نور مشهد
ساسان مهرانی حسابداری دانشگاه تهران
نورمحمد یعقوبی مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمد یعقوب نژاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران