داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت/ سازمان
دکتر شهلا ابراهیمی حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی)

دکتر غریبه اسماعیلی کیا حسابداری دانشگاه ایلام
دکتر محمدعلی آقایی حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدصادق بزاز مدیریت مالی دانشگاه اوکلند نیوزیلند
دکتر محمد بنافی حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر موسی بزرگ اصل حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی - سازمان حسابرسی

(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی)

دکتر پریساسادات بهبهانی نیا حسابداری دانشگاه الزهرا
دکتر تیمور جباری حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت)

دکتر احمد خدامی پور حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر حلیمه رحمانی حسابداری

سازمان حسابرسی

(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی)

دکتر شعیب رستمی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
دکتر ذبیح اله رضایی حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده
دکتر سیده سمانه شاهرخی حسابداری

سازمان حسابرسی

(کمیته گزارشگری بخش عمومی)

دکتر علی صبائی حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی)

دکتر مسعود عزیزخانی حسابداری

دانشگاه تاسمانیا استرالیا

دکتر حامد عمرانی حسابداری دانشگاه خوارزمی
دکتر ملک محمد غلامی حسابداری دانشگاه شمال آمل
دکتر مهدی فرجی حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت)

دکتر محمدحسین قدیریان حسابداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

(اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی)

دکتر سیدمحمود موسوی شیری حسابداری دانشگاه پیام نور مشهد
دکتر ساسان مهرانی حسابداری دانشگاه تهران
دکتر حسن یزدی فر حسابداری دانشگاه بورنموث انگلستان
دکتر نورمحمد یعقوبی مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر احمد یعقوب نژاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران